Singapore Math

Posted by malinee on Thursday Nov 4, 2010 Under เกร็ดความรู้

           ในปัจจุบันนี้การเรียน การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษามีแนวการสอนหลาย

รูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือเพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ซึ่ง Singapore Math ก็เป็นอีกรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

              Singapore Math เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพในการสอนคณิตศาสตร์แก่เด็ก 

Singapore Math เป็นการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาในระดับ

ประถมศึกษา โดยการวาดเป็นแผนภาพ (model drawing)

เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจในเชิงลึกและแก่นแท้ของวิชาคณิตศาสตร์

ข้อดีของการใช้ Singapore Math มีหลายประการ คือ

1.เด็ก ๆ สามารถวิเคราะห์โจทย์และตีความโจทย์ที่เป็นนามธรรมให้เป็นแผนภาพที่เป็นรูปธรรม

 

2.เด็กๆ มีความเข้าใจโจทย์ในเชิงลึกได้มากขึ้น โดยไม่ขาดใจความสำคัญที่ให้ไว้ในโจทย์

 

3.เด็ก ๆ สามารถวิเคราะห์โจทย์และแก้โจทย์ได้อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

 

4.เด็ก ๆ มีสมาธิดีขึ้น เนื่องจากเป็นการใช้สมองซีกขวา (ส่วนจินตนาการ) ในการแก้โจทย์

 

5.เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

โดย : Smantha Watson

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , | add comments

            ในปัจจุบันการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์นั้น จะมีแนวการสอนที่แตกต่างหลากหลายวิธี เพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถม  หากเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์โจทย์แล้ว นั่นคือการทำให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของสาขาวิชาหลาย ๆ สาขา และนอกจากนี้แล้วเด็ก ๆ ยังมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วย

             Model Drawing เป็นแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นแนวการสอนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มโรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เรานำมาใช้เพื่อช่วยเสริมทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาตร์ในระดับต่าง ๆ  เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ด้วยการวาด Model อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และนอกจากนี้เขายังสามารถแปลงความซับซ้อนของโจทย์ออกมาเป็นรูปภาพได้อย่างง่ายดาย ด้วยความเข้าใจ

             นอกจากการเรียนการสอนแบบใช้ Model Drawing แล้ว ยังมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อีกมากมาย ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ในการแก้โจทย์ได้หลายวิธี เช่น การวาดรูป , การหาแบบรูป (pattern) , การสุ่มและการตรวจสอบ (Guess & Check)  , การทำตารางข้อมูล และการทำย้อนกลับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์นั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้เพียงวิธีเดียวในการหาคำตอบในแต่ละข้อ ให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง

            หากท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจในหลักสูตรแก้โจทย์คณิตศาตร์ (Math Trick) ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่โทร 02-2414494, 02-6683201เจ้าหน้าี่ที่ประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนได้ทุกวันนะคะ

           ท่านผู้ปกครองสามารถดูตัวอย่างของ model drawing ได้จาก http://www.thesingaporemaths.com/ เขามีตัวอย่างดี ๆ ให้เราได้เรียนรู้การทำโจทย์คณิตศาสตร์ที่ง่ายและทำให้เด็ก ๆ ไม่เครียดเลยล่ะค่ะ

Tags : , , , , , , | 4 comments