จากเดลินิวส์ออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 04 ตุลาคมวันจันทร์ ที่ 04 ตุลาคม 2553

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษา   ธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ โรดแม็พการพัฒนาโรงเรียนทั่วไปจำนวน 32,000 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนดีในชุมชนในหมู่บ้าน 22,000 แห่ง โรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 แห่ง โรงเรียนดีประจำอำเภอ 2,500 แห่ง และโรงเรียนระดับโลกหรือดีประจำจังหวัด 500 แห่งทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน โดยมีแผนและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้ ภายใน 4 เดือนแรกตั้งแต่ ก.ย.-ธ.ค. 2553 โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์   ที่ชัดเจน มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคน     เข้าใจถูกต้องตรงกัน มีความสะอาดทุกแห่ง       
ที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน บริเวณโดยรอบร่มรื่น บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านสีสันสดใส มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติด และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา
   
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จากนั้นในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2554 โรงเรียนดีประจำตำบล จะต้องมีห้องสมุด 3 ดี ห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ศูนย์กีฬาชุมชน   ห้องสุขาถูกสุขลักษณะ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทัน สมัยในการสอน และผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค. 2554 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่องตั้งแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไปมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน มีสุขภาพดี และใช้ไอซีทีได้ รักงานอาชีพ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงบฯสนับสนุน ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดตัวโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถานศึกษายุคใหม่ ที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างสังคมในการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายในองค์กรต่าง ๆ.

Tags : , , , , , , , , , , , , | add comments