จากเมเนเจอร์ออนไลน์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
สพฐ.เผยสัดส่วนการรับนักเรียน ม.1 ปี 54 ทั่วประเทศ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าขณะนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ได้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนระดับม.1 ปีการศึกษา 2554 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.รทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ปัญญาวรคุณ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.โพธิสารพิทยากร 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ทวีธาภิเษก 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.โยธินบูรณะ สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

ร.ร.วัดราชบพิธ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัดนวลนรดิศ สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัดอินทราราม จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.วัดราชโอรส จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.วัดพุทธบูชา จับสลากพื้นที่บริการ 50 สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญา สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดระฆัง สอบในพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชวินิตมัธยม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จับสลากพื้นที่บริการ 50 % สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 25%, ร.ร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศึกษานารี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จับสลากพื้นที่บริการ 50 % สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** สพม.กทม.เขต 2 ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เทพลีลา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชูทิศ กทม. จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.นนทรีวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บางกะปิ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ปทุมคงคา จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีวิทยา 2 จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สารวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.สายน้ำผึ้ง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สิริรัตนาธร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา รัชดา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พรตพิทยพยัต จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พระโขนงวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.ราชดำริ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชวินิตบางเขน จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังจับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัดสุทธิวราราม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีพฤฒา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หอวัง จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นครปฐม ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชินีบูรณะ สอบในพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นนทบุรี ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.บางบัวทอง จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบจมราชานุสรณ์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% ร.ร.ปากเกร็ด จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนาธิเบศร์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนนทบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีบุญยานนท์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.กระบี่ ร.ร.เมืองกระบี่ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบในพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบในพื้นที่บริการ 55% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%

** จ.กาญจนบุรี ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.วิสุทธรังษี จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.กาฬสินธุ์ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สมเด็จพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.อนุกูลนารี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.กำแพงเพชร ร.ร.กำแพงเพชรวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัชรวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ขอนแก่น ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.กัลยาณวัตร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ขามแก่นนคร จับสลากพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.ชุมแพศึกษา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.นครขอนแก่น จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.น้ำพองศึกษา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านไผ่ สอบคัดเลือกทั่วไป 100%, ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัญจาศึกษา จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หนองเรือวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.จันทบุรี ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% และร.ร.ศรียานุสรณ์ สอบในพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%

** จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.ดัดดรุณี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ชลบุรี ร.ร.ชลราษฎรอำรุง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ชลกันยานุกูล สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พนัสวิทยาคาร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บางละมุง สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สัตหีบวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีราชา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ชัยนาท ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ชัยภูมิ ร.ร.แก่งคร้อวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ภูเขียว จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีชัยภูมิ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ชุมพร ร.ร.ศรียาภัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบคัดเลือกทั่วไป 95%, ร.ร.สวนศรีวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สวีวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.เชียงราย ร.ร.ดำรงราษฎรสงเคราะห์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เทิงวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พานพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบในพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สามัคคีวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.แม่จันวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง จับสลากพื้นที่บริการ 15% สอบในพื้นที่บริการ 35% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.นวมิทราชูทิศ พายัพ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ตรัง ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วิเชียรมาตุ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สภาราชินี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ห้วยยอด จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบในพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ตาก ร.ร.ตากพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ผดุงปัญญา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สรรพวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร “จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นครพนม ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นครราชสีมา ร.ร.โชคชัยสามัคคี จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.โนนสูงศรีธานี จับสลากพื้นที่บริการ 40% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 10%, ร.ร.บุญวัฒนา จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิตร จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ปากช่อง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% ร.ร.พิมายวิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 2 จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 35%, ร.ร.สุรนารีวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 25%สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.สุธรรมพิทักษ์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นครศรีธรรมราช ร.ร.กัลยาศรีธรรมราช สอบในพื้นที่บริการ 95% สอบคัดเลือกทั่วไป 5%, ร.ร.ฉวางรัชาภิเษก สอบในพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.ทุ่งสง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ปากพนัง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีทุ่งสง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นครสวรรค์ ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นครสวรรค์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชทิศ มัชฌิม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีนครสวรรค์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส จับสลากพื้นที่บริการ 15% สอบในพื้นที่บริการ 55% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.นราสิกขาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%

** จ.น่าน ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% ร.ร.บัว สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีศรีน่าน จับสลากพื้นที่บริการ 10%สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.บุรีรัมย์ ร.ร.กระสังพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 50%สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 30% , ร.ร.นางรอง สอบในพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ลำปลายมาศ จับสลากพื้นที่บริการ 20%สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา ลำลูกกา จับสลากพื้นที่บริการ 25%สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จับสลากพื้นที่บริการ 25%สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญรัตน์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ธัญบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 25%สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลากพื้นที่บริการ 25%สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ปทุมวิไล จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สายปัญญารังสิต จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.หนองเสือวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.บางสะพานวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 10%สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ประจวบวิทยาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หัวหิน จับสลากพื้นที่บริการ 20%สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 20%สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี จับสลากพื้นที่บริการ 25%สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เสนา เสนาประสิทธิ์ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อยุธยาอนุสรณ์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อยุธยา วิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.พะเยา ร.ร.พะเยาพิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.พังงา ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.พัทลุง ร.ร.พัทลุง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีพัทลุง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.พิจิตร ร.ร.ตะพานหิน จับสลากพื้นที่บริการ 10%สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พิจิตรพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.จ่านกร้อง จับสลากพื้นที่บริการ 20%สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พุทธชินราชพิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 30%สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.เพชรบุรี ร.ร.คงคาราม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.เพชรบูรณ์ ร.ร.เพชรพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30% , ร.ร.วิทยานุกูลนารี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หล่มสักวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หนองไผ่ สอบในพื้นที่บริการ 250% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.แพร่ ร.ร.นารีรัตน์ จ.แพร่ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พิริยาลัย จ.แพร่ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ภูเก็ต ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีภูเก็ต สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วาปีปทุม จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สารคามพิทยาคมสอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร สอบในพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%

** จ.ยโสธร ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ยโสธรพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ยะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรียะลา สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%

** จ.ร้อยเอ็ด ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีศึกษา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนคาร สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.สตรีระนอง สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%

** จ.ระยอง ร.ร.แกลงวิทยสถาวร จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านค่าย จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ระยองวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.รวัดป่าประดู่ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%

** จ.ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบในพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบในพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร. รัตนราษฎร์บำรุง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สายธรรมจันทร์ จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%

** จ.ลพบุรี ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พระนารายณ์ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เมืองใหม่ ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์ จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.เลย ร.ร.เลยพิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสงครามวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

**จ.ศรีสะเกษ ร.ร.กันทรารมณ์ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.กันทรลักษณ์วิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ขุขันธ์ จับสลากพื้นที่บริการ 40% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีสิริเกศ จับสลากพื้นที่บริการ 30% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สกลนคร ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สงขลา ร.ร.นวมิทราชูทิศ ทักษิณ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สตูล ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สมุทรปราการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับสลากพื้นที่บริการ 5% สอบในพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกทั่วไป 45%, ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.นวมิทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.มัธยมด่านสำโรง จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.วัดทรงธรรม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สมุทรปราการ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีสมุทรปราการ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สมุทรสงคราม ร.ร.ถาวรนุกูล สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรัทธาสมุทร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สมุทรสาคร ร.ร. สมุทรสาครบูรณะ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 40% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.สระแก้ว สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%

** จ.สระบุรี ร.ร.แก่งคอย สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 40% , ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50% , ร.ร.เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%

** จ.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สุโขทัย ร.ร. สุโขทัยวิทยาคม สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อุดมดรุณี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สุพรรณบุรี ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา3 จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สงวนหญิง จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม จับสลากพื้นที่บริการ 60% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.อู่ทอง จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 45% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 30% , ร.ร.บ้านนาสาร จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พุนพินพิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.พระแสงวิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 40% สอบในพื้นที่บริการ 20% สอบคัดเลือกทั่วไป 40%, ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สุราษฎร์พิทยา สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สุราษฎร์ธานี สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ประสาทวิทยาคาร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.รัตนบุรี สอบในพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกทั่วไป 30%, ร.ร.สิรินธร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สุรวิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 15% สอบในพื้นที่บริการ 35% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สังขะ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.หนองคาย ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.อ่างทอง ร.ร.สตรีอ่างทอง จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.อำนาจเจริญ ร.ร.อำนาจเจริญ จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.อุดรธานี ร.ร.กุมภวาปี จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.สตรีราชินูทิศ สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อุดรพิทยานุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.อุตรดิตถ์ ร.ร.พิชัย จับสลากพื้นที่บริการ 20% สอบในพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อุตรดิตถ์ จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จับสลากพื้นที่บริการ 10% สอบในพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.อุทัยธานี ร.ร.หนองฉางวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

** จ.อุบลราชธานี ร.ร.นารีนุกูล จับสลากพื้นที่บริการ 35% สอบในพื้นที่บริการ 15% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร จับสลากพื้นที่บริการ 25% สอบในพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%, ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบจับสลากพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกทั่วไป 50%

Tags : , , , , , , | add comments