จากคมชัดลึกออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คมชัดลึก :การเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนทฤษฎีส่วนการเรียนนอกห้องเรียน คือ การเรียนปฎิบัติ หากต้องการให้นักเรียนได้เข้าใจถึงองค์ความรู้จริงๆ ครูต้องบูรณาการเนื้อหาสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับวิถีชีวิต ธรรมชาติของนักเรียน และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จึงจัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับป่าชายเลน

จุดริเริ่มการเรียนรู้ผืนป่าชายเลน ห้องเรียนธรรมชาติของครูบุญทวีบุญให้ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษหัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมสาระการเรียนรู้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สวนป่าชายเลนสิรินาถราชินี) ร.ร.เทศบาลบ้านตะเกียบ(ไกรลาศวิทยาทาน) เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาผสมผสานเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนใกล้กับผืนป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลน ตั้งแต่ปี 2551 แต่ละครั้งก็จะประชุมครูทุกคนเพื่อทำความเข้าใจ ให้ครูทุกคนได้รูปแบบการสอน เนื้อหาตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีป่าชายเลน ห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งสะสมความรู้ของเด็ก

ทุกวิชานำกิจกรรมนันทนาการเช่น บทเพลง นิทาน  ละครหุ่นมือ นำเรื่องราวของป่าชายเลนและหลักสูตรมาจัดรูปแบบการสอนให้เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ครูบุญทวีจะแต่งเพลงภาษาอังกฤษที่นำเรื่องราวของป่าชายเลนเข้ามาผสมผสานกับการวางประโยคไวยากรณ์ คำศัพท์ เพื่อให้นักเรียนจำง่าย นำไปสื่อสารได้ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ หรือวิชาสิ่งแวดล้อม

 ก่อนลงพื้นที่สอนเรื่องการอนุรักษ์ ปลูกป่าโกงกาง เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน เมื่อลงพื้นที่ นักเรียนได้สัมผัสของจริงทำให้จดจำได้ง่าย ส่วนคณิตศาสตร์ก็นำการคิดเลข โดยให้นักเรียนคำนวณจำนวนต้นไม้ที่มีอยู่ หากตัดไปจะเหลือเท่าไหร่ ทำให้นักเรียนเห็นถึงความสูญเสียเมื่อตัดต้นไม้ เป็นต้น

ครูบุญทวีอธิบายว่าการเรียนวิชาการเป็นเรื่องที่ดี ทำให้นักเรียนรู้ทฤษฎี การได้สัมผัสห้องเรียนธรรมชาติจริงๆ ช่วยเติมเต็มความรู้ของนักเรียนให้มากขึ้น และการใช้ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนเด็กได้ความรู้ ได้รู้จักการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน ช่วยเหลือ ก่อให้เกิดความสามัคคี และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมนักเรียนต้องร่วมมือร่วมใจกันหาคำตอบตามโจทย์ที่ครูตั้งไว้

รูปแบบป่าชายเลนห้องเรียนธรรมชาติ ช่วยแต่งแต้มความคิด จินตนาการแก่เด็กๆ รู้จักดูแล หวงแหนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ชุมชนของพวกเขา ดังนั้น การที่โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักรักษาป่าชายเลนจะนำไปสู่การเผยแพร่ บอกเล่าต่อถึงพ่อแม่ให้รู้จักรักพื้นที่ป่าชายเลน และช่วยกันดูแลมากขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นป่าที่มีความสำคัญ เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน และสัตว์น้ำ ให้นักเรียนมีทักษะมีความรู้ ความเข้าใจการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ผู้เรียนมีทักษะการคิดได้อย่างหลากหลาย นำองค์ความรู้จากสาระต่างๆ มาบูรณาการการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูบุญทวีบอกว่า ทุกโรงเรียนสามารถนำหลักสูตรมาประยุกต์สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแก่นักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน ทำให้นักเรียนเกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผืนป่าของประเทศไทย เสริมสร้างความคิด จินตนาการ และสอดแทรกคุณธรรม ความประพฤติที่เด็กควรจะมีได้ เพียงนำกิจกรรม ธรรมชาติที่มีอยู่สร้างองค์ความรู้แบบใหม่ ที่มีทั้งความสนุก และความรู้ควบคู่กันไป

ด้าน”น้องภูมิ” ด.ช.ยุทธภูมิ กุลจันทร์ นักเรียนชั้นป.6 อายุ12 ปีเล่าว่า เขารู้สึกสนุก มีความสุข ชอบวิธีการเรียนการสอนโดยบูรณาการแต่ละวิชาเข้ากับการเรียนรู้ป่าชายเลน เพราะทำให้ได้สัมผัส ได้ปลูกป่าชายเลน ได้พบเพื่อนใหม่ๆต่างโรงเรียน และทำให้จำเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น ได้มีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่อีกด้วย อยากให้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป

จากห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่ห้องเรียนธรรมชาติผสมผสานกับความรู้ที่คุณครูทั้ง 8 กลุ่มสาระทำให้เด็กๆอยากศึกษาหาความรู้ แบบไม่มีลิมิต ครู ชุมชนช่วยกันดูแลรักษา ป่าชายเลน ห้องเรียนธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป สนใจติดต่อรูปแบบโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ครูบุญทวี  โทร.08-6111-4569

Tags : , , , , , | add comments