Total Physical Response

Posted by malinee on Monday Aug 17, 2009 Under เกร็ดความรู้

Total Physical Response

Dr. James J. Asher ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Learning Another Through Actions ของท่านถึงเทคนิคต่างๆ พร้อมกับตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับการสอนภาษาตามแบบวิธีการที่เรียกว่า “ Total Physical Response “ หรือที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่า TPR ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยการแสดงท่าทางต่างๆ การเรียนรู้ด้วยวิธี TPR สามารถนำมาปรับใช้ได้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และเนื่องจาก TPR เป็นการเรียนรู้แบบเดียวกับการเรียนรู้ภาษาแรก วิธีนี้จึงเหมาะสมกับการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กๆมาก

การเรียนรู้แบบ TPR นี้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมาก จนครูผู้สอนเองอาจจะรู้สึกว่าได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในห้องเรียนอยู่แล้ว และถ้าเป็ฯเช่นนั้น แสดงว่าครูกำลังพัฒนาตัวเองเป็นครูสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย และ Dr.James J. Asher ยังบอกว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาจากการฝึกอบรมการสอนด้วย TPR โดยเฉพาะ

การนำเสนอวิธีการสอนแบบ TPR ที่ Dr.James J. Asher “ ได้เคยอธิบายไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งท่านได้กล่าวไว้ ดังต่อไปนี้

ใน ขั้นแรกของการเรียนรู้ภาษาใด ภาษาหนึ่งนั้นคือการเข้าใจอย่างซึมซับ รหัสของภาษานั้นเข้าไปในลักษณะเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งของคุณโดย ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านคำสั่งต่างๆซึ่งบางทีคุณเองอาจลืมเหตุการณ์ต่างๆใน ช่วงวัยเด็กไปแล้ว เหมือนกับคนส่วนใหญ่ แต่จากการวิจัยพบว่าตอนที่คุณเป็นเด็กส่วนใหญ่แล้ว ครึ่งหนึ่งของเสียงที่เปล่งหรือคำพูดที่คุณได้ยินนั้นล้วนเป็นประโยคคำสั่ง เช่น “ อย่าถ่มน้ำลายลงบนกระโปรงนะ “ หรือ “ ให้มองนกที่เกาะบนกิ่งต้นโอ๊คซิ “

จาก ตัวอย่างข้างต้น ข้าพเจ้ากำลังจะพูดว่า ตอนที่คุณเป็นเด็กคุณจะถอดรหัสภาษาและซึมซับภาษาที่หนึ่งของคุณจากพฤติกรรม ที่เกิดจากการออกคำสั่งโดยตรง ในช่วงร้อยชั่วโมงแรกๆเด็กจะยังคงเงียบอยู่ ยกเว้นตอนที่เด็กพูดอ้อแอ้ แต่ในช่วงระหว่างนั้นเองคุณกำลังถอดรหัสภาษาที่คุณได้ยิน โดยในช่วงแรกคุณอาจจะแปลรหัสของภาษาที่ได้ยิน ได้จากสีหน้าของผู้พูด หลังจากที่คุณได้รับข้อมูลที่ได้มีการแปลรหัสคำต่างๆ มาเป็นเวลาหลายเดือน คุณจะเริ่มพูดได้ แต่ทักษะด้านความเข้าใจต่อรหัสคำต่างๆนั้นจะยังอยู่ได้นานและล้ำหน้ากว่า ทักษะการพูดมาก และจะเป็นเช่นนี้ไปอีกหลายปี และนี่คือวิธีที่คุณจะเรียนรู้ภาษาใหม่จากการออกคำสั่ง ข้าพเจ้า ( Dr. James J. Asher ) จะ ออกคำสั่งและแสดงท่าทางต่างๆไปพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นข้าพเจ้าจะเพียงแต่ออกคำสั่ง โดยให้คุณแสดงท่าทาง ด้วยวิธีนี้คุณจะเริ่มเข้าใจภาษามากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด คุณจะเริ่มพูดภาษาใหม่ได้และนี่คือวิธีที่คุณจะเรียนรู้ภาษาอื่นๆ จากการออกคำสั่งดังกล่าว

การเรียนรู้ด้วยวิธี TPR เป็น วิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยไม่มีการแปล แต่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งของคน เหล่านั้น

Tags : , , | add comments