คัดเลือกครู ?

Posted by malinee on Monday May 1, 2017 Under เกร็ดความรู้

images          จากช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เด็กๆ ปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ ท่านก็จัดกิจกรรมการเรียนในวิชาต่างๆ ให้กับเด็กๆ เด็กหลายๆ คนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสู่ระดับมัธยม ก็จะต้องมีการเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนที่โตขึ้น

หลังจากที่กล่าวถึงการสอบคัดเลือกเด็กๆ เข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆ แล้ว ครั้งนี้เรามาศึกษาวิธีการสอบคัดเลือกของข้าราชการครูกันบ้าง การสอบคัดเลือกข้าราชการครูนั้น ครูทุกๆ คนจะต้องผ่านการสอบข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข ซึ่งคะแนนรวมคือ 400 คะแนน หลายๆ คนคงสงสัยว่า ครูจะเขียนบทความนี้เพื่ออะไร

การสอบภาค ก เป็นข้อสอบกลางในการคัดเลือกบรรจุข้าราชการทุกอัตรา (ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการครู) ข้อสอบจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ มาตราต่างๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานของข้าราชการ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ส่วนภาค ข เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน) ส่วนความรู้ในวิชาที่จะเข้าสอน (วิชาเอก) อีก 100 คะแนน ซึ่งข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบปรนัย จากสัดส่วนของคะแนนที่รับข้าราชการครูเฉพาะสาขาวิชา เราจะเห็นว่า ความรู้ความสามารถในวิชาชีพคิดเป็นเพียง 25% เท่านั้น

ในความคิดเห็นของครู เห็นว่า แนวทางการคัดเลือกข้าราชการครู ควรจะมีมาตรฐานในการคัดเลือกให้มีการคัดเลือกจากส่วนกลาง แล้วกระจายครูไปยังภูมิภาคต่างๆ การสอบคัดเลือกควรมีการแยกข้อสอบการคัดความรู้เฉพาะทางให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ โดยให้แบ่งส่วนของการสอบออกเป็นภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติไปพร้อมกันเพื่อให้ได้ข้าราชการครูที่มีคุณภาพ แต่หลังจากที่เราได้ครูที่มีคุณภาพแล้ว งบประมาณต่างๆ ที่ลงมายังกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะส่งตรงไปยังผลตอบแทนของครูมากกว่าการทุ่มงบให้ tablet ที่กระจายไปทั่วประเทศอย่างเสียเปล่า โดยให้แต่โทษไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างสิ้นเชิง อย่างน้อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการเป็นครูที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเด็กๆ ต่อไป

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , | add comments

จากเดลินิวส์ออนไลน์

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554

นายอร่าม มากระจัน ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 เม.ย.  2554 นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประชุมด้านกฎหมายการศึกษาที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อครูจะได้สะท้อนความคิดเห็นในการประกอบวิชาชีพ และความต้องการที่จะให้คุรุสภาผลักดันความก้าวหน้าอย่างไร เพื่อเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการและรัฐบาลต่อไป
   
นายอร่าม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูที่กำลังดำเนินการในขณะนี้  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งคุรุสภาไม่สามารถออกใบอนุญาตฯ ฉบับจริงให้ได้ทั้งหมด จึงได้ออกหนังสือรับรองสิทธิให้ไปใช้สมัครก่อน โดยมีอายุใช้ได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันออกหนังสือรับรองสิทธิ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหนังสือรับรองสิทธิแบบเดิมที่คุรุสภาออกให้ก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่ได้ระบุวันหมดอายุ ก็ขอย้ำว่าจะสามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 พ.ค. 54 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ จึงขอให้ผู้ถือหนังสือรับรองสิทธิเดิมเร่งติดต่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมายังคุรุสภาตามวันและเวลากำหนดด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันคุรุสภามีสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพกว่า 850,000 คนแล้ว    ดังนั้นต่อจากนี้งานประชาสัมพันธ์จะต้องมีบทบาทมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครูได้รับรู้อย่างทั่วถึง.

Tags : , , | add comments