จากเดลินิวส์ออนไลน์

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า จากการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ด้วยระบบรับตรง พบว่ามีนักศึกษาสนใจมาสมัครเข้าศึกษาต่อกับ มร.สส. มากถึง 13,000 คน ขณะที่สามารถรับได้เพียง 4,480 คน โดยคณะที่มีผู้สมัครจำนวนมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ เด็กสมัครเรียนมากถึงกว่า 7,000 คน แต่รับได้ 230 คนเท่านั้น โดยสาขาที่สมัครมากที่สุด คือ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
   
รศ.ดร.ช่วงโชติ  กล่าวต่อไปว่า การที่เด็กไทยสมัครเรียนครุศาสตร์มากขึ้น เหตุผลน่าจะมาจากรัฐบาลประกาศเรื่องการขาดแคลนครู 20,000-30,000 คน ทำให้มีความต้องการครูมากขึ้น และการมาเรียนครูยังประกันการมีงานทำ รวมถึงมีการมอบทุนการศึกษาให้ด้วย จึงทำให้เด็กเก่งสนใจหันมาเรียนครูมากขึ้น ที่น่าสังเกตอีกประการคือ เด็กที่มาสมัครเรียนครุศาสตร์ปีนี้ ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากเป็นครูจริง ๆ เพื่อกลับไปสอนในจังหวัดของตน ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการศึกษา การผลิตครูในอนาคต ที่จะมีการยกระดับคุณภาพได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้หากกระแสการเรียนครูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เชื่อว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะได้ครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริง ๆ แต่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนในการผลิตครูเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากคณะครุศาสตร์แล้ววิทยาลัยพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่เด็กให้ความสนใจมากขึ้นเช่นกัน.

Tags : , , , , , | add comments

           ปัจจุบันนี้การศึกษาปฐมวัยของบ้านเรามีหลายหลายแนวการศึกษาให้เลือกมากมาย ทั้งแบบบูรณาการ  แบบมอนเตสเซอรี่ แบบวอลดอร์ฟ หรือแม้กระทั่งแบบเร่งเขียนอ่าน ซึ่งในหแต่ละแบบก็มีแนวการศึกษา หรือหลักแนวคิดที่แตกต่างกัน
การเรียนในแบบบูรณาการ จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นั่นคือเรียนตามความสนใจของผู้เรียน เน้นความรู้แบบองค์รวมไม่ได้เน้นรายวิชา ซึ่งหมายความว่าการเรียนจะมีอยู่ภายใต้หัวข้อเดียวกัน และเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
          การเรียนแบบมอนเตสเซอรี่เป็นระบบการศึกษาที่เน้นให้เด็กๆใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบแบบแผนโดยเฉพาะเรื่องการฝึกให้เด็กมีระเบียบ วินัย และพัฒนาการทั้งความคิด อารมณ์ และกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมอนเตสเซอรี่
          การเรียนแบบวอลดอร์ฟ เป็นการเรียนที่ให้อิสระกับผู้เรียน เรียนผ่านการเล่น ฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในแต่ละวัน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
          จากแนวการเรียนการสอนที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น มีทั้งข้อดี ข้อเสีย นั่นคือ ผู้ปกครองมีแนวทางเลือกที่เพื่อเหมาะสมกับลูกหลานมากขึ้น แต่ในบางครั้งหากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ อาจทำให้เด็กต้องพบกับปัญหาของการปรับตัวเมื่อต้องย้ายโรงเรียนเมื่อเด็กโตขึ้น 
 ดังนั้นควรมีการหาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลของแนวการเรียนของสถานศึกษา ลักษณะการเรียนที่เหมาะกับเด็ก หรือแม้กระทั่งความต่อเนื่องในแนวการเรียนแต่ละแนว เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียน และมีความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเองเมื่อโตขึ้น

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | add comments