หลักสูตรจินตนาการคณิตคิดไว

หลักสูตรจินตนาการคณิตคิดไว ( Mental Arithmetic ) สำหรับเด็กวัย 4 – 12 ปีแบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อยคือ
1. หลักสูตรยุวคณิตคิดไว ( Pre – School Readiness Programme) สำหรับเด็กวัย 4 – 5 ปี มี
ทั้งหมด 3 ระดับ ใช้อักษรย่อ PS
2. หลักสูตรจินตนาการคณิตคิดไว ( Mental Arithmetic ) สำหรับเด็ก 6 – 12 ปี มีทั้งหมด 10
ระดับ ใช้อักษรย่อ DM

หลักการของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่คิดค้นเพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กๆวัย 4 – 12 ปี ด้วยการพัฒนาการใช้
ศักยภาพของสมองซีกขวาและเพิ่มการใช้ศักยภาพของสมองซีกซ้ายอย่างสมดุลไปพร้อมๆ กัน
ในขั้นพื้นฐานของการเรียน นักเรียนจะได้รับการสอนให้ใช้ลูกคิดในการบวก ลบ คูณ หาร
หลังจากผ่านการฝึกทักษะด้านจินตนาการแล้ว นักเรียนจะสามารถคำนวณด้วยจินตนาการโดยไม่ต้องอาศัยลูกคิดอีกต่อไป ทักษะการคำนวณที่แท้จริงก็คือการมองเห็นภาพของลูกคิดในจินตนาการที่ปราก ฎอยู่ในสมองซีกขวาของเขาแล้วคำนวณโดยการดีดเม็ดลูกคิดจากจินตนาการในสมองของ เขานั่นเอง
1.หลักสูตรยุวคณิตคิดไว ( Pre – School Readiness Programme) ชื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ Pre – School ( PS )

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรยุวคณิตคิดไว เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 4 – 5 ปี แบ่งเป็น 3 ระดับ แต่
ละระดับใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 ครั้ง โดยเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้งๆละ 1.5 ชั่วโมง สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย
Pre –School 1: สอนการนับเลข จำนวน 1 – 10 , บวก ลบ เลขอย่างง่าย พร้อมเรียนพื้นฐานจินตนาการคณิตคิดไว
Pre – School 2: บวก ลบ เลข 1 หลักอย่างยาก พร้อมเรียนพื้นฐานจินตนาการคณิตคิดไว
Pre – School 3: บวกลบเลข 2 หลัก พร้อมเรียนพื้นฐานจินตนาการคณิตคิดไวในการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับ จะผสมผสานและสอดแทรกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ดนตรี และศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน

2.หลักสูตรจินตนาการคณิตคิดไว ( Mental Arithmetic )
ชื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ Dynamic Maths ( DM )

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรจินตนาการคณิตคิดไว เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 6 – 12 ปี แบ่งเป็น 10 ระดับ แต่ละระดับใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 ครั้ง โดยเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

เนื้อหาการเรียนประกอบด้วย
Dynamic 1 – 4
สร้างพื้นฐานการใช้ลูกคิด
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการคิดเลข และสามารถเข้าใจสูตรต่าง ๆ ของลูกคิดโดยไม่ต้องท่องจำ
พัฒนาการสร้างสมาธิในการเรียน และความสามารถในการจินตนาการ
สร้างความสนใจและความเพลิดเพลินด้วยการเสริมสร้างเสียงดนตรีการเล่นเกมส์ในการเรียน
หลังจากมีพื้นฐานที่ดีในการบวก เด็กๆจะไดัรับการสอนให้ทำโจทย์การคูณที่ยากขึ้น
หลังจากมีพื้นฐานที่ดีในการลบ เด็ก ๆ จะได้รับการสอนให้ทำโจทย์การหารที่ยากขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และความจำของเด็ก
Dynamic 5 – 8
เด็ก ๆ จะได้เรียนตัวเลขตั้งแต่ 4 หลักจนถึง 7 หลัก
เด็ก ๆ จะสามารถคิดเลขจากจินตนาการ ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
เด็กๆสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนและชีวิต
ประจำวัน
Dynamic 9 – 10 (หลักสูตรชั้นสูง)
เด็ก ๆ แกร่งพอที่จะคำนวณชั้นสูงขึ้นได้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม ยกกำลัง ถอดราก
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ฯลฯ