หลักสูตร Math Trick ( คณิตคิดง่าย )

หลักการของหลักสูตร
1. การเรียนหลักพื้นฐานต่างๆของคณิตศาสตร์ เช่นความเข้าใจในหลักเลข อันจะเป็นรากฐานที่แน่นแฟ้นและมั่นคงให้กับเด็กๆในการเรียนรู้ในปัจจุบันและ ในระดับสูงๆขึ้นไปได้อย่างมั่นใจ
2. การคิดเลขโดยวิธีคิดลัด ทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนรู้จดจำและมีความคิดสร้างสรรค์นำไป ประยุกต์ใช้กับการคำนวณต่างๆทั้งกระตุ้นให้เด็กๆมีความสนใจและมีทัศนคติที่ ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และไม่มีความกลัววิชาคำนวณหรือคณิตศาสตร์อีกต่อไป
3. การลับสมองโดยการฝึกฝนการคิดเลขในใจโดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆแม้แต่เครื่องคิด เลข ทำให้เด็กๆมีทักษะในการคิดคำนวณมากขึ้น คำนวณได้รวดเร็วและมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
4. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยวิธีที่ถูกต้องและลึกซึ้งทั้งกับโจทย์ปัญหาธรรมดา และซับซ้อน ทำให้รู้วิธีแก้ปัญหาโจทย์ได้ถูกต้อง ง่ายดายและรวดเร็ว

ลักษณะการเรียน คณิตคิดง่าย เริ่มจากการให้เด็กทดสอบพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ โดยการให้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนและ ลักษณะการเรียนเป็นแบบตัวต่อตัวคือ ภายใน 1 ห้องเรียน จะมีเด็กไม่เกิน 6 คนต่อครู 1 คน ซึ่งเด็กแต่ละคนจะได้รับแบบฝึกหัดไม่เหมือนกันบางคนทำแบบฝึกหัดเร็ว บางคนทำแบบฝึกหัดช้า ครูจะเป็นผู้สอนและแนะนำเทคนิค วิธีคิดเป็นรายบุคคล และจะมีการทำแบบทดสอบด้วย เพื่อดูว่าที่เรียนมาเด็กมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร คณิตคิดง่าย ( Math Trick Glow) ใช้อักษรย่อว่า MAT เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กวัย 6 – 12 ปี หรือ อนุบาล 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 6 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารการเรียนเป็นชุดๆ สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

เนื้อหาการเรียน
เนื้อหาการเรียนของหลักสูตรคณิตคิดง่ายนี้อ้างอิงหลักสูตรการเรียน คณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษา โดยครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการแต่จะเพิ่มเทคนิคในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้หลากหลายขึ้น และเทคนิควิธีลัดต่างๆเพื่อให้คิดเลขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สามารถแก้โจทย์เลขอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคำนวณได้โดยฉับไว
2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
3.มีความมั่นใจในตนเอง และรักการเรียนวิชาคณิตศาสตร์