จากเดลินิวส์ออนไลน์

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า จากการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ด้วยระบบรับตรง พบว่ามีนักศึกษาสนใจมาสมัครเข้าศึกษาต่อกับ มร.สส. มากถึง 13,000 คน ขณะที่สามารถรับได้เพียง 4,480 คน โดยคณะที่มีผู้สมัครจำนวนมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ เด็กสมัครเรียนมากถึงกว่า 7,000 คน แต่รับได้ 230 คนเท่านั้น โดยสาขาที่สมัครมากที่สุด คือ การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
   
รศ.ดร.ช่วงโชติ  กล่าวต่อไปว่า การที่เด็กไทยสมัครเรียนครุศาสตร์มากขึ้น เหตุผลน่าจะมาจากรัฐบาลประกาศเรื่องการขาดแคลนครู 20,000-30,000 คน ทำให้มีความต้องการครูมากขึ้น และการมาเรียนครูยังประกันการมีงานทำ รวมถึงมีการมอบทุนการศึกษาให้ด้วย จึงทำให้เด็กเก่งสนใจหันมาเรียนครูมากขึ้น ที่น่าสังเกตอีกประการคือ เด็กที่มาสมัครเรียนครุศาสตร์ปีนี้ ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากเป็นครูจริง ๆ เพื่อกลับไปสอนในจังหวัดของตน ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการศึกษา การผลิตครูในอนาคต ที่จะมีการยกระดับคุณภาพได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้หากกระแสการเรียนครูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เชื่อว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะได้ครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริง ๆ แต่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนในการผลิตครูเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากคณะครุศาสตร์แล้ววิทยาลัยพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่เด็กให้ความสนใจมากขึ้นเช่นกัน.

Leave a Reply