จากเดลินิวส์ออนไลน์
วันพุธ ที่ 02 มีนาคม 2554
ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 พ.ศ. 2549-2553 ปรากฏว่ามีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง และไม่ส่งแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อขอประเมินซ้ำให้แก่สมศ. ตามกำหนดเวลา 30 วันหลังรับทราบผลการประเมิน ทั้งสิ้น 6,994 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน 6,917 แห่ง จากจำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง 7,900 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 77 แห่ง จากจำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง 87 แห่ง ส่วนระดับอุดมศึกษาที่มีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง 25 แห่งนั้นได้ส่งแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อขอประเมินซ้ำมาครบทุกแห่งแล้ว ทั้งนี้ สมศ.ได้ทำการตัดยอดสถานศึกษาที่ไม่ได้ส่งแผนดังกล่าวออก และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว หลังจากนี้ สมศ.จะเร่งออกทำการประเมินซ้ำให้แก่สถานศึกษา จำนวน 1,118 แห่ง ที่ส่งแผนขอประเมินซ้ำทันเวลา และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ ก่อนมีการประเมินภายนอกในรอบ 3 ต่อไป

“ในส่วนของสถานศึกษา จำนวน 6,994 แห่ง ที่ไม่ผ่านการรับรอง และไม่ส่งแผนพัฒนาฯมานั้น ก็ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดว่าจะดำเนินการอย่างไรกับสถานศึกษาเหล่านั้น เพราะสมศ.ไม่มีอำนาจในการกำหนดบทลงโทษ ส่วนสาเหตุที่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ส่งแผนฯนั้น บางแห่งแจ้งว่าเป็นเพราะขาดงบประมาณอุดหนุนในการประเมินซ้ำ เนื่องจากรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเฉพาะงบฯในการประเมินปกติเท่านั้น ซึ่ง สมศ.จะเก็บข้อมูลและเหตุผลในการไม่ยื่นแผนฯเพื่อขอประเมินซ้ำต่อไป” ผอ.สมศ.กล่าว.

Leave a Reply