จากเดลินิวส์ออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2554

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2554 ใน 3 เรื่อง ได้แก่

1. การเตรียมความพร้อมเรื่องทั่วไป โดยแต่ละองค์กรหลักแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งเตรียมความพร้อมเรื่องของอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสนามหญ้า สนามกีฬา ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้พร้อม รวมถึงเตรียมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องมีมาตรการดูแล อาทิ ซักซ้อมการหลบภัย เป็นต้น

2. การเตรียมความพร้อมเรื่องโอกาส เนื่องจากในปีนี้การรับสมัครนักเรียน เป็นการรับสมัครรอบเดียว ห้องละ 50 คน ดังนั้นโรงเรียนต้องดูแลนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียน โดยเฉพาะกรณีนักเรียนเรียนร่วม ขอให้ดูเรื่องโอกาสของนักเรียนกลุ่มเด็กพิการ เด็กที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ด้วย ขณะเดียวกันได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นกรณีพิเศษ ในการดูแลเติมเต็มกลุ่มนักเรียนชาวเขา นักเรียนที่เคลื่อนย้ายตามการประกอบอาชีพของบิดา มารดา และนักเรียนที่อยู่ตามเขตแนวชายแดนของประเทศ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
   
3. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันความประพฤติและความสงบเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียน มีมาตรการการรับน้องใหม่ที่เคร่งครัด ต้องเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ห้ามนำรุ่นน้องทุกระดับไปรับน้องนอกสถานศึกษา ที่สำคัญต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายแนะแนวเท่านั้น สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ครู และสถานศึกษา ตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายที่มอบหมายไปแล้วด้วย.

Leave a Reply