download            ผู้ปกครองหลายๆคน มักคิดว่าการเรียนจินตคณิตเป็นการเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ในเด็กทุกๆ วัย คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของการเรียนจินตคณิต และการเรียนคณิตศาสตร์ในแต่ละช่วงวัยกันดีกว่า

การเรียนจินตคณิตมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เด็กผึกใช้สมองสองซีกในการคำนวณโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อ แต่ผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้น นั่นคือการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ สมาธิที่เกิดจากการใช้สมองทั้งสองซีกในการคำนวณ และทัศนคติในเชิงบวกกับวิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง

ส่วนรายละเอียดใกนการเรียนคณิตศาสตร์แบ่งตามช่วงชั้นต่างๆ ดังนี้

ช่วงอนุบาล เป็นช่วงที่เด็กจะต้องเรียนรู้และเชื่อมโยงตัวเลขกับค่าของตัวเลขแต่ละตัว มีความเข้าใจถึงค่าของตัวเลขที่มากกว่า หรือน้อยกว่า

ช่วงชั้นที่ 1 นั่นคือ ประถม 1 – 2 การเรียนคณิตศาสตร์ ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีของการบวก (การเพิ่ม) การลบ (การลด) การคูณ (การบวกซ้ำๆ) การหาร (การลบซ้ำๆ) เรื่องค่าประจำหลัก และมีการแก้ไขปัญหาโจทย์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีที่เรียนมาเป็นสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในวัยนี้ในการเรียนคณิตศาสตร์ ก็คือ การคำนวณ และการอ่าน

ช่วงชั้นที่ 2 นั่นคือระดับ ประถม 3 – 4 เป็นวัยที่มีความรู้ด้านทฤษฎีแม่นยำ และการอ่านที่คล่องแคล่วแล้ว ก็จะเริ่มมีการแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในช่วงวัยดังกล่าวสิ่งที่สำคัญก็ยังคงเป็นเรื่องของการคำนวณ พร้อมกับการตีความอย่างถูกต้อง ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเรียนคณิตศาสตร์ก็จะทำได้ไม่ดีนัก

ช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่ประถม 5 – 6 คณิตศาสตร์ในวัยนี้ถ้ากล่าวถึงการคำนวณ ก็จำเป็นที่จะต้องรู้ทฤษฎีของลำดับของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (ซึ่งได้แก่ วงเล็บ , บวก , ลบ , คูณ และหาร) อย่างแม่นยำ การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆ เช่น ทศนิยม เศษส่วน ร้อยละ สมการ เป็นต้น สิ่งที่สำคัญในการเรียนคณิตศาตร์ในช่วงชั้นนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของการคำนวณและการตีความในโจทย์ปัญหานั่นเอง

จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น เราจะพบว่า ไม่ใช่เพียงแต่การคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำเท่านั้นที่เป็นส่วนสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ในทุกๆ ช่วงชั้น แต่การอ่าน การตีความ ก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน

ครูจา

Leave a Reply