IMG_0399

เหตุใดพ่อแม่จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนของลูก

เนื่องจากในปัจจุบันเราพบว่าการเรียนของเด็กไทยนั้นต่ำกว่ามารฐาน ซึ่งเราสามารถดูผลได้จากการสอบ TIMSS2007 (Trends in International Mathematics and Science Study 2007) ซึ่งเป็นการวัดระดับมาตรฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละ ประเทศ   ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมวิชาคณิตศาสตร์ ประเทศที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ประเทศ ได้แก่ จีน-ไทเป เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 29 ได้ 441 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติที่กำหนดไว้ 500 คะแนน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุด 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ จีน-ไทเป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอังกฤษ ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 21ได้ 471 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติที่ 500 คะแนนเช่นกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินปี 2542 พบว่า ประเทศไทยลดลงทั้ง 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ จาก 467 คะแนน เหลือ 441 คะแนน และวิทยาศาสตร์ จาก 482 คะแนน เหลือ 471 คะแนนซึ่งเราควรมองย้อนกลับมาว่าเหตุใด จากงานวิจัยต่าง ๆ มากมายพบว่าพ่อแม่มีส่วนในการปลูกฝังว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญให้กับ ลูกอย่างไม่รู้ตัว และนอกจากนี้แล้วยังทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน พ่อแม่ยังมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของตนนั้นจะสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัยที่ ควรจะเป็นด้วย เนื่องจากการอ่านเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเรา ดังนั้นพ่อแม่จึงมีส่วนในการข่วยเหลือ หรือกระตุ้นการอ่านให้กับลูกหลานของตน และพัฒนาไปในเรื่องการศึกษาในอนาคต หรือแม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิตต่อไปการที่พ่อแม่มีความเอาใจใส่ในการเรียนของลูกนั้น ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นว่าเด็ก ๆ จะถูกกระตุ้นให้มีความเอาใจใส่ในการเรียนเช่นกัน และนั่นก็เป็นที่แน่ชัดว่าพ่อแม่จะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้ลูกได้เลือก อ่านแน่นแน นั่นหมายรวมถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือสารคดี หรือแม้กระทั่งปากกา กระดาษ ดินสอนอกจากนี้ยังควรมีมุมสงบเพื่อให้เด็กสามารถมีสมาธิกับการทำแบบฝึกหัด หรือการบ้าน ซึ่งยังรวมถึงการมีพื้นที่ของทีวี และเวลาที่จำกัดด้วยเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการที่พ่อแม่ควรดูและเอาใจใส่การเรียนของ บุตรหลานคือ การรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการเรียน และสามารถแก้ไขข้อด้อยหรือจุดอ่อน หรือแม้กระทั่งความไม่เข้าใจ ในการเรียน ให้กับลูกหลานได้อย่างทันท่วงที แต่ในปัจจุบันนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองจะถือว่าตนมีหน้าที่แค่เพียงส่งบุตรหลานของท่านไปเรียนในโรงเรียนหรือส่งไปยังโรงเรียนกวดวิชาก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีส่วนช่วยหรือร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขจุดอ่อนร่วมกันให้กับเด็ก

Leave a Reply